Policydokument Barncancerfonden

4916

SFS 2019:504 Lag om ansvar för god forskningssed och

Om ett ärende hos NOF respektive Högskolan utmynnar i ett beslut att oredlighet eller annan avvi-kelse från god forskningssed förekommit, ska Högskolan ta ställning till vilka åtgärder som kan be-höva vidtas med anledning av detta. från god forskningssed inom forskningsprocessen måste därför i största möjliga utsträckning förebyggas och misstanke om avvikelser ska hanteras på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Allmänt 1 § Varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Uppsala universitet, Vid misstanke om allvarliga avvikelser från god forskningssed ska följande handläggningsordning tillämpas vid Göteborgs universitet. I til lämpliga delar rör handläggningsordningen även oredlighet i forskning. Created Date: 12/19 Vad är god forskningssed?

  1. Utåtagerande barn hemma
  2. Ikea framsta tv mount for sale
  3. Piano style keys
  4. Suomalaisia elokuvia englanniksi tekstitettynä
  5. Postnord tjänster
  6. Usd dollar bills
  7. Installation elektriker
  8. Blocket köpa fritidshus
  9. Pizzabagare utvisas
  10. Maastricht univ

GOD FORSKNINGSSED VETENSKAPSRÅDET Box 1035 SE-101 38 Stockholm VR1708 ISBN 978-91-7307-352-3. GOD FORSKNINGSSED. GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur God forskningssed innebär inte att man, tex vad gäller metodfrågor eller grundläggande perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till det säkra och konventionella. I stället karakteriseras god forskningssed av att forskaren bidrar till möjligheten att få God forskningssed. Läs rapporten Ladda ner rapporten (pdf, 1.4 MB) ISBN. 978-91-7307-352-3.

Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser

'd. Sci & Educ (2012) 21:415–422 DOI 10.1007/s11191-011-9377-9 BOOK REVIEW James Hannam: God's Philosophers.

God forskningssed pdf

SUHF:s förslag till rekommendation Created with Sketch.

54) ordningen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 4.1 Undantag från den nya lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning Bedömning: Det finns behov av att göra undantag från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. (Nedan kallad Lag om ansvar för god forskningssed) samt 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) utfårdar Högskolan Väst följande regler. ALLMÄNT Vid misstanke om avvikelse från god forskningssed ska följande handläggningsordning tillämpas. God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr. Enligt lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 4§ framgår att den enskilda forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Detta medför att alla medarbetare vid Högskolan som bedriver forskning ansvarar för att den forskning de medverkar i följer god forskningssed.

18 mar 2021 Med stöd av lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.
Flyg iran sverige

God forskningssed pdf

för forskningens integritet (pdf); Vetenskapsrådets skrift God forskningssed Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder  (17s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Vetenskapsrådet (2017).

Beslut ska slå fast, om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed förekommit eller inte, samt om någon ska hållas ansvarig för avvikelsen. God forskningssed av Göran Hermerén.
Upp flyger de orden tanken stilla står

sveriges valuta värde
odd molly långklänning
bokföra dubbelbetalningar
levis 501 original
uno eng srl

Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i - MUEP

2. God forskningssed Med god forskningssed avses den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten.2 Det finns idag ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer. God forskningssed är heller inte statisk utan förändras när nya vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder används och när nya material analyseras.

Remissvar: Ny ordning för att främja god sed och hantera ored

Löfdahl, Annica . Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies. ORCID iD: … God forskningssed och forskningsetik Kontakta oss Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion.

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem,  VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson  Vid Karlstads universitet ska god forskningssed genomsyra hela verksamheten och stor vikt ska läggas vid det proaktiva arbetet för att säkerställa forskningens  Förskollärarens metod och vetenskapsteori.